Uutislistaukseen

Seurakunta valmistelee Akaan seurakuntatalon myyntiä

Akaan seurakunnan kirkkoneuvosto käsittelee kokouksessaan 25.4.2024 Toijalassa sijaitsevan Akaan seurakuntatalon myyntiä. Esittelijän päätösesitys kirkkoneuvostolle on, että se valtuuttaisi hallintojohtajan kilpailuttamaan seurakuntatalon sekä sen läheisyydessä olevan Toivolan kiinteistön myynnin avoimella huutokaupalla. Toivolan rakennukset sijaitsevat Akaan seurakuntatalon takapihalla.

Molempien kiinteistöjen myymistä on esittänyt kirkkoneuvostolle kirkkovaltuuston alkuvuodesta asettama kiinteistötyöryhmä, jonka tehtävä on valmistella päätöksentekoon kiinteistöasioita. Lopullinen päätös seurakuntatalon ja Toivolan kiinteistön myynnistä tehdään mahdollisten saatujen tarjousten perusteella kirkkovaltuustossa.

Toijalan seurakuntatalossa sijaitsevat seurakunnan hallinnon ja useimpien työntekijöiden työtilat, arkisto, kaksi seurakuntasalia sekä muita kokoontumistiloja. 

Samanaikaisesti myynnin kanssa on tarkoitus etsiä seurakunnan hallinnolle ja työntekijöille ja erityisesti kasvatustyön tarpeisiin korvaavat vuokratilat. Vuokratiloilla turvataan toiminnan jatkuminen keskeytyksettä. Henkilöstöltä tiedustellaan erillisellä kyselyllä tilatarpeista, jotta korvaavat tilat vastaisivat mahdollisimman hyvin tarvetta. 

Useita kiinteistöratkaisuja samanaikaisesti

Akaan seurakunnalla on edessään useampia merkittäviä kiinteistöratkaisuja lähivuosien aikana. Akaan seurakunnassa hyväksyttiin vuonna 2022 kiinteistöstrategia, jossa linjattiin Toijalan seurakuntatalon nykytilanteen sekä tulevaisuuden eri ratkaisuvaihtoehtojen kartoittaminen. Ns. skenaarioselvitys Akaan seurakuntatalosta valmistui vuonna 2023. 

Akaan seurakuntatalo on huonokuntoinen, epäkäytännöllinen ja liian suuri Akaan seurakunnan nykyisiin ja tulevaisuuden tarpeisiin. Sen käyttökustannukset ovat vuodessa noin 100 000 euroa, ja korjauskustannuksiksi on arvioitu vähintään 4 miljoonaa euroa. Todellinen kustannusarvio selviäisi vasta hankesuunnittelun yhteydessä.

Seurakuntatalon skenaarioselvitystä esiteltiin kirkkovaltuutetuille iltakoulussa toukokuussa 2023. Selvityksen mukaan mahdollisia ratkaisuvaihtoehtoja olisivat uuden seurakuntatalon rakentaminen Toijalaan, Viialan seurakuntatalon peruskorjaus niin, että seurakunnan hallinnolliset toiminnot ja työntekijöiden työtilat siirtyisivät sinne tai mahdollisten vuokratilojen hankinta hallinnolle ja työntekijöille. 

Myös Akaan kirkon muutostilaremontista on keskusteltu siltä pohjalta, voisiko sinne saada pitkällä tähtäimellä pienimuotoisia kokoontumistiloja. Tulevana kesänä Akaan kirkkoon tehdään oma kaukolämpö- ja käyttövesiliittymä. Tähän asti lämpö ja vesi ovat tulleet kirkkoon Akaan seurakuntatalosta.


Kiinteistöjen korjausvastuut miljoonaluokkaa

Seurakunnassa on laadittu kiinteistöstrategian mukaisesti pitkän tähtäimen suunnitelmia (PTS) eri kiinteistöille. Jo valmistuneiden PTS:ien pohjalta seurakunnalle on laskettu korjausvastuuta seuraavaksi 10 vuodeksi 1,5 miljoonaa euroa. Kuluvana vuonna valmistuvat vielä Toukolan leirikeskuksen, Akaan hautausmaan huoltorakennuksen, Kylmäkosken seurakuntatalon sekä Viialan vainajien säilytystilan PTS:t. Seurakunnan korjausvastuun arvioidaan nousevan kokonaisuudessaan 2-3 miljoonaan euroon. Luvut sisältävät vain perusylläpidon ja välttämättömät kunnossapitotoimet, eivät tilojen käyttöä merkittävästi parantavia toimia.

Akaan seurakuntatalon skenaarioselvityksen jälkeen toteutettiin loppuvuonna 2023 Viialan seurakuntatalon laaja kuntotutkimus päätöksenteon pohjaksi. Sen tulosten pohjalta osa seurakuntatalon tiloista jouduttiin laittamaan käyttökieltoon. Viialan seurakuntatalo vaatii isoja peruskorjausinvestointeja, joiden kustannuksia ei vielä tiedetä. Viialan seurakuntatalon kiinnittyminen kirkkotilaan tarkoittaa sitä, että tilojen kunnostus on välttämätöntä. 

Seurakunnan varallisuus huomioiden seurakunnalla ei ole varaa nykyisen kiinteistökannan ylläpitämiseen. Seurakunnan jäsenmäärän lasku sekä kiinteistöjen huollon ja ylläpidon jatkuvasti kasvava hintataso edellyttävät seurakunnan kiinteistökannan merkittävää pienentämistä. Tämä tukee myös seurakuntien tavoitteita hiilineutraaliuteen. 

Aiemmin tänä vuonna seurakunta on myynyt vähäisellä käytöllä olleen Kumpulan leirikeskuksen.

Kirkkolainsäädännön kokonaisuudistuksen myötä kirkon hallinnossa on luovuttu kokonaisuudessaan alistusmenettelyistä. Tämä tarkoittaa sitä, että 1.7.2023 jälkeen kiinteän omaisuuden luovutusta ei ole alistettu tuomiokapitulin ja kirkkohallituksen päätöksentekoon eli päätökset voidaan tehdä kirkkovaltuustossa. 

Kiinteän omaisuuden luovutukseen ja maan pidempiaikaiseen vuokraukseen liittyvästä menettelystä säädetään uudessa kirkkolaissa kuitenkin aiempaa tarkemmin. Kiinteästä omaisuudesta luovuttaessa ilman tarjouskilpailua on puolueettoman asiantuntijan arvioitava kiinteistön markkina-arvo tai markkinaperusteinen vuokrataso (KL 3:27).

Lisätietoja:
Joonas Juntunen, hallintojohtaja, puh. 040 358 3341, joonas.juntunen@evl.fi

 

Toijalassa sijaitsevalle Akaan seurakuntatalolle etsitään nyt ratkaisuja. 

17.4.2024 14.21