Akaan seurakunnan tiedottaminen

Akaan seurakunnan toimielinten kokoukset ja pöytäkirjojen nähtävillä pito


Kirkkolain (652/2023) 10. luvun 23 §:n mukaan pöytäkirja sellaisesta toimielimen tai viranhaltijan päätöksestä, josta seurakunnan jäsen saa tehdä oikaisuvaatimuksen tai valituksen, on pidettävä siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen tarkastamisen jälkeen yleisesti nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. 


Akaan kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston alustavat kokousajankohdat on julkaistu yleisessä tietoverkossa seurakunnan kotisivuilla www.akaanseurakunta.fi/paatoksenteko/kokousaikataulut.

Toimielinten kokouskutsut/esityslistat julkaistaan Akaan seurakunnan hallintosäännön § 17 mukaisesti vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta seurakunnan kotisivuilla.

Kokouksen pöytäkirja tarkastetaan pääsääntöisesti kokouspäivänä ja pidetään nähtävillä seurakunnan kotisivuilla kokousta seuraavasta päivästä alkaen.

 

Kylmäkosken kappeliseurakunnan johtokunta kokoontuu tarvittaessa.
Kokouksen pöytäkirja pidetään nähtävillä seurakunnan kotisivuilla pöytäkirjan tarkastuksen jälkeen.
 

Johtavien viranhaltijoiden viranhaltijapäätökset pidetään nähtävillä seurakunnan kotisivuilla päätöksentekopäivästä alkaen oikaisuvaatimusaikana.
 

Henkilötietoja sisältävät päätökset ja pykälät poistuvat verkkosivuilta oikaisuvaatimus- tai valitusajan päätyttyä.
 

                    Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset julkaistaan vain julkisin osin.