AKAAN SEURAKUNNAN TYÖRYHMIEN TOIMINTASÄÄNTÖ

Päivitetty Akaan kirkkoneuvostossa 09.02.2015

1. Kullakin tehtäväalueella on oma työryhmänsä, joka on tarkoitettu tueksi työhön ja avuksi tehtäväalueen toiminnan toteuttamiseen. Tehtäväalueen hallinnolliset tehtävät ovat kirkkoneuvostolla, kirkkoherralla ja sillä työntekijällä, jolle kuuluu ratkaisuvaltaa tehtäväalueesta.

2. Kirkkoneuvosto nimeää työryhmän. Työryhmään kuuluvat jäseninä johtava tai vastaava työntekijä, kirkkoneuvoston keskuudestaan tai kirkkovaltuustosta/varajäsenistöstä nimeämä jäsen sekä kirkkoneuvoston muista seurakuntalaisista nimeämänä 4 - 14 jäsentä. Ainakin lähetystyön ja diakoniatyön työryhmässä on hyvä huolehtia eri alueiden edustavuudesta. Kaikilla tehtäväalueen viranhaltijoilla sekä kirkkoherralla on oikeus olla läsnä ja käyttää puhevaltaa kokouksissa. Viranhaltijoita/työntekijöitä ei lueta työryhmän henkilölukuun. He kuuluvat siihen työnjaon tai vastuualueensa puolesta muuten.

3. Työryhmä valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan keskuudestaan vaalikaudeksi. Se työntekijöistä, jolle tehtävä työnjaon mukaan kuuluu, esittelee tehtäväalueen asiat. Hän huolehtii myös siitä, että kokouksissa pidetään muistiota, johon päätökset merkitään, ja varmentaa muistion allekirjoituksellaan. Päätöksistä on toimitettava jäljennös kirkkoneuvostolle toimenpiteitä varten.

4. Työryhmä kokoontuu puheenjohtajan tai sihteerin kutsusta. Työryhmän kokouksiin voidaan myös pyytää osallistumaan työntekijöitä, asiantuntijoita tai seurakuntalaisia, joiden läsnäolosta on hyötyä asioiden käsittelylle.

5. Työryhmän tehtävänä on yhdessä työntekijöiden kanssa

 valmistella vuosittain ao. tehtäväalueen toimintasuunnitelma ja talousarvioehdotus;

 laatia tehtäväalueen toimintakertomus edelliseltä vuodelta tammikuun loppuun mennessä;

 seurata ja arvioida ao. tehtäväalueen työtä seurakunnassa ja osallistua koulutukseen;

 tukea vapaaehtoistoimintaa ja varustaa seurakuntalaisia työhön;

 toimia työn toteuttamiseksi eri ikäryhmien parissa ja tarvittaessa työalarajat ylittäen;

 kehittää työtä seurakunnassa ja tehdä työhön liittyviä esityksiä kirkkoneuvostolle;

 suorittaa kirkkoneuvoston sille antamat tehtävät.