Uutislistaukseen

Kirkon eläkerahasto tavoittelee hiilineutraalia sijoitussalkkua vuoteen 2035 mennessä

”Ilmastonmuutoksen tuomat muutokset asettavat sijoittajalle uudenlaisia riskejä ja mahdollisuuksia. Käytännössä tämä tarkoittaa, että yritysten ja valtioiden tapa hallita ilmastonmuutosta vaikuttaa Kirkon eläkerahaston sijoitustoiminnan tuottoon ja riskikehitykseen”, sanoo Kirkon eläkerahaston sijoitusjohtaja Ira van der Pals.

hiilineutraali kirkko 2030


Kirkon eläkerahaston ilmastonmuutostyöskentely on osa sijoitustoiminnan strategiaa ja riskienhallintaa.  Keskeinen väline työssä on ilmastostrategia, jossa määritetään eläkerahaston sijoitussalkun ilmastotavoitteet sekä toimenpiteet näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Eläkerahasto johtokunta hyväksyi uuden ilmastostrategian 17.6.2021.   
 
Eläkerahaston keskeinen tehtävä on huolehtia kirkon työntekijöiden eläkkeiden rahoituksesta myös tulevaisuudessa.

Sijoitussalkun hiilijalanjälki pienenee strategian avulla

Kirkon eläkerahasto julkaisi ensimmäisen ilmastostrategiansa vuonna 2016 ja on johdonmukaisesti työskennellyt salkun hiilijalanjäljen pienentämiseksi.  Uudessa ilmastostrategiassa tavoitteena on hiilineutraali sijoitussalkku vuoteen 2035 mennessä edellyttäen, että sijoitusympäristö mahdollistaa sen.  Strategian välitavoitteita vuodelle 2025 ovat likvidien osake- ja korkosijoitusten hiili-intensiteetin vähentäminen 25 prosentilla, vihreiden teemasijoitusten osuuden lisääminen 10 prosenttiin sijoituksista, sekä päästöttömän lämpöenergian käyttäminen kaikissa suorissa kiinteistösijoituksissa. 
 
Hiilineutraaliustavoitteen saavuttamiseksi eläkerahasto on tunnistanut kolme pääasiallista ilmastonmuutostyökalua: hiilijalanjäljen vähentäminen, ilmastoratkaisuihin sijoittaminen ja vaikuttaminen. Työkalut ja niiden toteutustavat vaihtelevat eri omaisuusluokkien mukaan. 
 
”On tärkeää, että eläkerahasto jatkossa kiinnittää huomiota päästöihin koko salkun tasolla, kehittää strategiaa eri omaisuuslajien osalta ja kannustaa yrityksiä, varainhoitajia ja päätöksentekijöitä muutokseen”, kertoo Kirkon eläkerahaston vastuullisen sijoittamisen päällikkö Magdalena Lönnroth.   
 
Käytännössä hiilineutraali sijoitusstrategia perustuu epävarman tulevaisuuden varaan, ja siksi eläkerahasto tarkastelee asetettuja tavoitteita ja ilmastotyökaluja säännöllisin väliajoin. Ilmastodatan kattavuus ja vertailtavuus on edelleen rajallista, mikä lisää epävarmuustekijöitä ainakin lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä. Hallittu hiilijalanjäljen pienentäminen ja sijoitusten riittävä hajautus ovat olennainen osa eläkerahaston riskienhallintaa.

Kirkon eläkerahasto liittyi IIGCC-sijoittajaverkoston jäseneksi

Kirkon eläkerahasto on liittynyt IIGCC:n jäseneksi vahvistaakseen yhteistyötään muiden instituutionaalisten sijoittajien kanssa ilmastonmuutoksen hidastamiseksi. IIGCC:n (Institutional Investors Group on Climate Change) tehtävänä on ohjata pääomia siirtymässä kohti vähähiilistä tulevaisuutta. Se pyrkii lisäksi varmistamaan ilmastonmuutoksen aiheuttamien vaikutusten asianmukaisen hallinnoinnin tekemällä yhteistyötä yritysten, viranomaisten ja muiden sijoittajien kanssa. Yhdistämällä voimavaransa sijoittajat voivat saada aikaan todellisia muutoksia ilmastonmuutoksen hidastamiseksi.

Kirkon viestintä

27.7.2021 08.42