Akaan seurakunnan rekisteriselosteet

Tälle sivulle on listattuna seurakunnan rekisteriselosteet.

 

TIETOSUOJASELOSTE  JÄSENTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ
TIETOSUOJASELOSTE LUKKARI KOTISIVUISTA
TIETOSUOJASELOSTE TOIMITTAJAREKISTERISTÄ
TIETOSUOJASELOSTE LÄHETYSTYÖSTÄ
TIETOSUOJASELOSTE LUOTTAMUSHENKILÖREKISTERISTÄ
TIETOSUOJASELOSTE HAUTAUSTOIMESTA
TIETOSUOJASELOSTE KALENTERI VARAUS JA  ILMOITTAUTUMISESTÄ
TIETOSUOJASELOSTE  DIAKONIATYÖSTÄ
TIETOSUOJASELOSTE KASVATUS

Tietosuoja Akaan seurakunnassa

Suomen evankelis-luterilaisella kirkolla ja Akaan seurakunnalla on pitkät perinteet henkilötietojen käsittelyssä. Kaikki toimintamme on läpinäkyvää ja arvojemme mukaista. Tietosuoja-asioissa vastuullisuus ja luottamuksellisuus ovat meille tärkeitä ja sitoudumme suojaamaan jäsentemme ja asiakkaidemme yksityisyyttä.

 

Tälle sivulle on koottu tietoa Akaan seurakunnan henkilötietojen käsittelystä. Sivulla on linkit seurakunnan tietosuojaselosteisiin.

Tietojen kerääminen ja käyttäminen

Seurakuntien toiminta ja jäsenyys edellyttävät henkilötietojen käsittelyä. Yksilöiviä henkilötietoja ovat mm. nimi ja henkilötunnus sekä yhteystiedot.

 

Keräämme henkilötietoja jäsenrekisterin lisäksi erilaisten leirien, kerhojen, retkien, tapahtumien ja  tilaisuuksien yhteydessä sekä asiakaspalvelutilanteissa ja sopimuksia tehtäessä. Tiedot saadaan pääasiallisesti henkilöltä itseltään. Tämän lisäksi saamme jäsentietojärjestelmän päivittämiseen tietoja väestötietojärjestelmästä.

 

Käytämme henkilötietoja Akaan seurakunnan toiminnassa sekä jäsenyyden ja asiakassuhteiden hoitamisessa.

Käsittelyn oikeusperusteet

Henkilötietojen käsittely perustuu lakisääteisiin velvoitteisiin ja rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun. Oikeusperusteena on useimmiten seurakunnan jäsenyys, merkityksellinen asiakassuhde, palvelussuhde tai sopimus. Lisäksi voimme käsitellä tietoja henkilön suostumuksella.

Tietojen säilyttäminen ja suojaaminen

Noudatamme henkilötietojen käsittelyssä hyvää hallintotapaa ja tietosuojakäytäntöä. Henkilötietoja voivat käsitellä vain ne henkilöt, jotka tarvitsevat niitä työtehtävissään. Henkilötiedot on suojattu asiattomalta käsittelemiseltä.

 

Säilytämme henkilötietoja tarvittavan ajan, jota määrittää niiden käyttötarkoitus. Joidenkin tietojen säilyttäminen on määritelty lainsäädännössä (esim. kirkkolaki, väestötietolaki ja kirjanpitolaki) rekisterinpitäjälle asetettujen velvollisuuksien ja vastuiden toteuttamiseksi.

Rekisteröidyn oikeudet

  • Pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista.
  • Pyytää rekisterinpitäjältä häntä itseään koskevien henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen.
  • Niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa, tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.
  • Tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä kansalliselle valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta. Tämän oikeuden käyttäminen ei rajoita kirkkolain (1054/1994) mukaisia muutoksenhakukeinoja.

Tietopyyntö

Voit tehdä tietopyynnön itseäsi koskevista henkilötiedoista tällä lomakkeella. Toimita tietopyyntö seurakunnan asiakaspalveluun kirkkoherranvirastoon.

Toimitamme tiedot aina kirjallisesti.

Yhteystiedot

Akaan seurakunta

Sontulantie 1

37800 Akaa

[email protected]

Seurakunnan tietosuojavastaava:

Mika Akkanen, PL 226; 33210 Tampere

[email protected],

p. 050 4411567

Kansallinen valvontaviranomainen:

Tietosuojavaltuutetun toimisto

PL 800, Ratapihantie 9, 00521 Helsinki

p. 029 56 66700, [email protected]

www.tietosuoja.fi